De Vereniging van Friese Gemeenten heeft in haar statuten de volgende doelstellingen geformuleerd.

Platformfunctie voor leden

 • Uitwisselen van kennis en ervaring.
 • Informatieverstrekking.
 • Afstemming van standpunten tussen gemeenten.
 • Informele ontmoeting.
 • Komen tot (gezamenlijke) besluitvorming.

De platformfunctie van de VFG wordt met name vormgegeven door het organiseren van bijeenkomsten over actuele onderwerpen voor portefeuillehouders en/of raadsleden. Dergelijke bijeenkomsten kunnen (een combinatie van) verschillende bovenstaande doelen dienen. Besluitvorming vindt vaak plaats in de vorm van ondertekening van een convenant of intentieovereenkomst.

Belangenbehartiging

 • Aandacht vestigen op vraagstukken en moeilijkheden waar leden mee worden geconfronteerd.
 • Het kenbaar maken van de bij gemeenten spelende gevoelens met betrekking tot landelijk of provinciaal beleid over specifieke onderwerpen.
 • Onderhouden van contacten met andere overheden en overheidsgerelateerde verenigingen en organisaties.
 • Periodiek overleg met Gedeputeerde Staten (GS) over algemeen bestuurlijke zaken en bilateraal overleg op portefeuillehoudersniveau met leden van GS.

Advisering / Dienstverlening

 • Rapporteren over regelingen of voorgenomen maatregelen van andere overheden of van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voor zover zij de belangen van leden raken.

Vertegenwoordiging

 • Het doen van voordrachten ten behoeve van VNG commissies.
 • Het doen van voordrachten voor verschillende (provinciale) bestuurlijke overleggen.

Het uitgangspunt met betrekking tot mandaat en ruimte voor handeling is dat de VFG niet namens, maar voor de Friese gemeenten werkt. De VFG heeft met deze formulering de mogelijkheid om belangen van gemeenten te behartigen en vertegenwoordigers af te vaardigen. In specifieke situaties kan het bestuur na het verwerven van schriftelijke mandaten of toestemmingen namens de Friese gemeenten optreden.

© 2017 alle rechten voorbehouden aan VFG, Vereniging Friese Gemeenten